Artist: Henry Olonga
Album: Our Zimbabwe (2003)
Song: Our ZimbabweLyricsMX.com - Our Zimbabwe (Henry Olonga)
Submitted By: moongirl

Suggest A Correction


Our Zimbabwe

This land our land, is our Zimbabwe
A land of peace for you and me
Once born in pain and segregation
But now we live in harmony

Now flies the flag our nations glory
We'll live with pride, inside our hearts
As we all stand to build our nation
This our land, our Zimbabwe

Though I may go to distant borders
My soul will yearn for this my home
For time and space may separate us
And yet she holds my heart alone

Now flies the flag our nations glory
We'll live with pride, inside our hearts
As we all stand to build our nation
This our land, our Zimbabwe
Now flies the flag our nations glory
We'll live with pride, inside our hearts
As we all stand to build our nation
This our land, our Zimbabwe

We've been through it all
We've had our days
We've had our falls
Now the time has come for us to stand
To stand as one

The night has gone and with the morning
Come rays of hope that lead us on
So we will strive to give our children
A brighter day where they belongOUR ZIMBABWE ( Shona Version)

Nyika yedu ye Zimbabwe
Yerunyararo rwedu tose
Yakazvarwa mukurwadza, nhasi togara murufaro

Tosumudza uno mureza, tobatanidza moyo yedu
Tosimuka kuti tivake ino nyika yeZimbabwe

Ndikaenda kunyika kure, ndinosuva nyika yangu
Nguva ingatiparadzanisa, ino gara mumoyo mangu

Tosumudza uno mureza, tobatanidza moyo yedu
Tosimuka kuti tivake ino nyika yeZimbabwe

Takabva nako, takadonha, takamuka
Nguva yasvika tisimuke takabatana

Mangwanani edu asvika, netariro rotisimbisa
Ngatishande tipe vana vedu mangwana ane rufaro

Tosumudza uno mureza, tobatanidza moyo yedu
Tosimuka kuti tivake ino nyika yeZimbabwe
OUR ZIMBABWE ( Ndebele Version)

Ilizwe lethu eleZimbabwe, ukuthula ngokwethu sonke
Lazalwa nzima langobuhlungu namhla siphilo kuhle sonke

Uphondo Iwayo, kaluphanyiswe, siyaziqhenya enhlizweni
Sizinikela ekwakheni Ilizwe lethu iZimbabwe

Ngingaze ngiye kude, khatshana umoya wamu uzafune ekhaya
Kungabakhona ukwehlukana, kodwi inhliziyo yami ikulo

Ngiphakamisa uphondo Iwayo ngiyaziqhenya enhlizweni
ngizinikela ekwakheni Ilizwe lami iZimbabwe
Uphondo Iwayo, kaluphanyiswe, siyaziqhenya enhlizweni
Sizinikela ekwakheni Ilizwe lethu iZimbabwe

Sesibone okunengi, saphumelela, sahlupeka
So'kumele sibambane sibemunye

Ubusuku sebudlulile sekusile, sekulethema
Kasisebenzele abantwa bethu babelekusasa elokukhanya